ONDERNEMERSVERENIGING GAASTMEER

Privacybeleid

Privacyverklaring

Van de ondernemersvereniging Gaastmeer, gevestigd in de gemeente Súdwest Fryslân
KvK: 77842936
Datum: 1 juli 2020
Versie: 1.0

Ondernemersvereniging Gaastmeer (OG) is een vereniging met leden. Ten behoeve daarvan voert OG een ledenadministratie. Lid zijn ondernemingen en organisaties vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, meestal de eigenaar/directeur/bestuurder. OG heeft tot doel de bevordering van de leefbaarheid en het algehele ondernemersklimaat in Gaastmeer, met name het behartigen van de materiële en immateriële belangen van ondernemers, ondernemingen en organisaties in de toeristische en recreatieve sector in Gaastmeer.

De privacyverklaring

Op grond van onze rol als vereniging en vertegenwoordiger van leden-ondernemers beschikken wij over hun persoonsgegevens. Zij kunnen erop vertrouwen dat wij die gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen volgens de wettelijke eisen (Algemene Verordening Gegevensverwerking – AVG). In dit privacy statement kunt u als u lid bent of wordt lezen welke gegevens wij van u nodig hebben en waarvoor.
Dit privacy statement is vastgesteld door het bestuur van ondernemersvereniging Gaastmeer op 1 juli 2020.

Grondslag

Het uitgangspunt is dat wij alleen persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze werkzaamheden bijvoorbeeld voor het bijeenroepen van bijeenkomsten, innen van contributie en het behandelen van verzoeken van leden.

Gebruik persoonsgegevens

Door het lidmaatschap van onze vereniging en onze rol als vertegenwoordiger laat u op enig moment bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken de persoonsgegevens die u ons geeft:

  • waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken;
  • die noodzakelijk zijn om de door ons vastgelegde afspraken na te komen;
  • en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Welke persoonsgegevens

Wij gebruiken zo min mogelijk persoonsgegevens. In de basis gaat het uitsluitend om:

  • de naam van uw bedrijf/organisatie
  • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
  • uw telefoonnummer(s);
  • bankrekeningnummer van u en/of uw bedrijf of organisatie
  • uw e-mailadres(sen) en eventueel website


Alleen in specifieke overlegsituaties, welke betrekking hebben op uw bedrijf, kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden. Deze worden incidenteel en tijdelijk gebruikt en direct verwijderd.

Delen met derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij uw toestemming.

Beveiliging

OG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ondernemendgaastmeer.nl

OG informeert benadeelde leden wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt.

Hoe lang bewaren wij gegevens

OG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De algemene gegevens worden bewaard gedurende de periode van uw lidmaatschap. Andere gegevens worden direct na het beoogde gebruik verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ondernemendgaastmeer.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. OG zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in privacy statement

OG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Eventuele wijzigingen blijven binnen de grenzen van de betreffende wetgeving. Wij adviseren u dan ook ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? info@ondernemendgaastmeer.nl

Ons site-adres is: https://www.ondernemendgaastmeer.nl

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.